ลูกจ้างชั่วคราว

ขวัญฤทัย จงใจ

นายวจนะรักษ์ แซ่ลิ่ม

นางจุรีย์ รักขกุล

นายศักดิ์ มณีสิงห์