คณะผู้บริหาร

นายศักดา วัจนพิสิฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทัศนีย์ หนูจิตต์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา