คณะผู้บริหาร

นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทัศนีย์ หนูจิตต์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา