ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสว่าง โอฬาริกบุตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520 - 2520
ชื่อ-นามสกุล : นายแอบ เทิดสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520 - 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายช่วง พงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2524 - 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายเจตน์ กุลบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีลัทธิ ยศปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายถนัด ขวัญนิมิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535 – 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ แก้วรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 – 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชาติ เวสพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544 – 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสาคร เย่าเฉื้อง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546 – 2550
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนวลแสง สูคีรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550 – 2556
ชื่อ-นามสกุล : ดร. สุวณี อึ่งวรากร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556 – 2560
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560 - ปัจจุบัน