วารสารโรงเรียน
อบรม On line ผ่านระบบ google meet โครงการ "สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี" ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางสู่ความยั่งยืน โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 64
อบรมโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (พสน.)
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 64
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้าน "ยาเสพติดโลก"
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 64
ท่านผู้อำนวยการอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ นำทีมคณะครู เข้าฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 64
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 64
ทบทวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ google classroom
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 64
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามัคคีศึกษา
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ กำหนดรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 64
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ครั้งที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 64
โรงเรียนสามัคคีศึกษายินดีต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 64
นายธนาศักดิ์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดตรัง มอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 64
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 64
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2021
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 64
กิจกรรม “สร้างสุขด้วยสติ”
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 63
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา พบปะพูดคุยกับนักเรียน
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 63
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 63
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 63
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 63
มอบของขวัญร่วมกิจกรรมงานกาชาดประจำปี2563
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 63