กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวออมทอง สุกรอดรู้
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกษมน พลเดช
ครู คศ.2

นางสาวสนธยา ศรีสุข
ครู คศ.1

นางสาวฐิติกาญน์ สวัสดิพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวณัฏฐา เวชโช
ครูอัตราจ้าง