กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวารีย์ วุทธชูศิลป์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล
ครู คศ.3

นางยุพิน บุญมาก
ครู คศ.3

นางพิไลวรรณ เพชรคง
ครู คศ.2

นางณภัทร อ่อนชื่นจิตร
ครู คศ.2

นางสาวอรรถยา ล่องตี้
ครู คศ.1

นางสาวอนิษา ยาชะรัด
ครู คศ.1

นางสาวนาตาชา ด้ามทอง
ครู คศ.1