กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุวิทย์ จูห้อง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุมินตรา หลอดเงิน
ครูผู้ช่วย

นายพนมศักดิ์ บุญมาศ
ครูอัตราจ้าง