คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ สุวคันธ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี หิรัญรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย กตัญญู
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ชาติ เซี่ยนสิน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติพงษ์ แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ ห่วงจริง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายขจร เพชรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ ส่งเสริม
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเนียร ภิรมย์ฤกษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดร กิจสวน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายบัณฑิต รองพล
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการสุวรรณ กิตติวัณฺโณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระบุญเลิศ เดชปญฺโญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชม ศิริกุลพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู